Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 29 lutego 2024 r.
Imieniny obchodzą: Lech, Lutomir

Artykuły


Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Tomaszów Lubelski, 17.05.2016r

Znak IR.7011.18.2015

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r, poz. 353.) w związku z art.39 ust.1 w/w ustawy:

 1. Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zawiadamia:
  a) o możliwości zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, projektem strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.
  b) możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych,
 2. Projekt dokumentu „Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r. znajduje się na stronie internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl w zakładce: ”Ogłoszenia”
  Z przedmiotowym opracowaniem można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57,22-600 Tomaszów Lubelski, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30
 3. Uwagi i opinie do w/w dokumentów można składać w terminie od 19.05.2016r do 10.06.2016r m.in. na załączonym formularzu konsultacyjnym.:
  - na piśmie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,
  - faxem na numer: 84 6642243,
  - drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelski.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „konsultacje - prognoza OOŚ i planu terytorialno-funkcjonalnego”,
  - ustnie do protokołu,
  Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię /adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku
 4. Zgodnie z art.41 cyt. powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl UM Tomaszów Lubelski.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategiczny Plan Terytorialno- Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku

Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Formularz konsultacyjny projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu Strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---