Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 30 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

Informacje o systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi


 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto stanie się odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku miasto Tomaszów Lubelski przejęło na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę przez mieszkańca za gospodarowanie odpadami, nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, którzy powinni zawrzeć stosowną umowę z firmą odbierającą nieczystości.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, któro zostało wybrane w drodze przetargu.

 

Telefony kontaktowe

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udzielne są:

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Budżetu i Finansów, ul. Lwowska 57, pokój nr 7, tel. 84 664-37-40, wew. 56

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lwowska 53, pokój nr 4, tel. 84 664-25-70, wew. 30

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu tel. 84 664 2461, 84 664 5118.

Wersja do druku Generuj PDF

INFORMACJA O TERMINACH I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2022 r.

INFORMACJA O TERMINACH I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/386/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  1. Zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  1. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminach:

  1. za pierwszy kwartał - do dnia 31 marca,
  2. za drugi kwartał - do dnia 30 czerwca,
  3. za trzeci kwartał - do dnia 30 września,
  4. za czwarty kwartał - do dnia 31 grudnia.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski albo przelewem na rachunek bankowy Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Pobierz deklaracjęFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.01.2021 r.)


---