Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 29 lutego 2024 r.
Imieniny obchodzą: Lech, Lutomir

Karta „Rodzina Trzy Plus”

 

Karta „Rodzina Trzy Plus” jest własnością Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Karta „Rodzina Trzy Plus” jest imienna, wydawana dla każdego członka rodziny oddzielnie, zawiera adres uprawnionego, termin ważności, PESEL oraz numer.

Karta „Rodzina Trzy Plus” nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

 

Wzór Karty „Rodzina Trzy Plus” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania, wydawana i korzystania z Karty „Rodzina Trzy Plus”.
 

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA „RODZINA TRZY PLUS”

Każdej dużej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, składającej się z rodziców/rodzica, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA „RODZINA TRZY PLUS”

Karta „Rodzina Trzy Plus” zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie oraz firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i okolic.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ „RODZINA TRZY PLUS”

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Papieża Jana Pawła II 12,

Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Papieża Jana Pawła II 12, pok. 1 oraz można je pobrać drogą elektroniczną z: www.mopstomaszowlubelski.pl
oraz https://www.tomaszow-lubelski.pl

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
O WYDANIE KARTY „RODZINA TRZY PLUS”

Przy składaniu wniosku należy okazać dokumenty potwierdzające status dużej rodziny. tj.:

1. do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice bądź opiekunowie prawni;

2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu - dzieci powyżej 18 roku życia;

3. w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność.

W przypadku zameldowania poza granicami Miasta Tomaszów Lubelski wnioskodawca zobowiązany jest uprawdopodobnić fakt zamieszkania na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Prosimy o wypełnianie wniosku DRUKOWANYMI LITERAMI.

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzeniem.

ODBIÓR KARTY „RODZINA TRZY PLUS”

Wniosek o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus” rozpatrywany jest do 30 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty „Rodzina Trzy Plus” należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Papieża Jana Pawła II 12, pok. 1 w godzinach pracy Urzędu (7:30 - 15:30, wtorek 8:00 - 16:00). Przy odbiorze Karty „Rodzina Trzy Plus” uprawniony otrzyma aktualny katalog podmiotów oraz przysługujących ulg i zwolnień.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY „RODZINA TRZY PLUS”

Karta „Rodzina Trzy Plus” ważna jest do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Przy czym karty wydane w 2014 roku ważne są do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Karta „Rodzina Trzy Plus” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta „Rodzina Trzy Plus” ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Utrata prawa użytkowania Karty „Rodzina Trzy Plus” następuje w przypadku:

1. upływu ważności Karty,

2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty,

3. korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem,

4. utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie,

5. zmiany danych adresowych użytkownika.

O utracie prawa użytkowania Karty „Rodzina Trzy Plus” użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Papieża Jana Pawła II 12, pok. 1

UPŁYW WAŻNOŚCI KARTY „RODZINA TRZY PLUS” - NOWA KARTA

Po upływie ważności Karty „Rodzina Trzy Plus” osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie nowych Kart „Rodzina Trzy Plus” na zasadach identycznych - wydawanie Karty „Rodzina Trzy Plus” (patrz: JAK OTRZYMAĆ KARTĘ „RODZINA TRZY PLUS” i DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY „RODZINA TRZY PLUS”).

Przy odbiorze nowych kart należy dołączyć Karty „Rodzina Trzy Plus”, które utraciły ważność lub są uszkodzone. W przypadku niemożności zwrotu Karty należy podpisać stosowne oświadczenie

Dodatkowe informacje dotyczące przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina Trzy Plus” określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina Trzy Plus” znajdujący się na niniejszej stronie w zakładce PODSTAWA PRAWNA

Wersja do druku Generuj PDF
---