Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 30 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.tomaszow-lubelski.pl

Miasto Tomaszów Lubelski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tomaszow-lubelski.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • - w zdjęciach brak alternatywnego tekstu
 • - brak wyraźnego fokusa elementów nawigacji
 • - brak możliwości wyświetlenia strony w wysokim kontraście

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Antoszewski.
 • E-mail: jantoszewski@tomaszow-lubelski.pl
 • Telefon: 846643993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Tomasżów Lubelski
 • Adres: Lwowska 57
 • E-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
 • Telefon: 846643740

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski  mieści się przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking od strony ulicy Żeromskiego. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzą dwa wejścia (od ul. Lwowskiej oraz ul. Żeromskiego), podjazd dla wózków znajduje się przy obu wejściach.
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody i osoba na wózku nie może tam dojechać. Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza – pracownicy Urzędu Miasta dostosowują się do petentów. 
- Drugi budynek Urzędu Miasta mieści się przy ul. Lwowskiej 53. 
Budynek jest nieprzystosowany do przyjęcia osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pracownicy Urzędu Miasta dostosowują się do petentów. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po powiększeniu tekstu w przeglądarce rozmiaru czcionki 200% ne następuje utrata zawartości serwisu.

Przyciski powiększenia tekstu są dobrze widoczne

Inne informacje i oświadczenia

Wdrażana jest nowa strona internetowa zgodna ze standartami WCAG 2.0

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Tomaszów Lubelski, tel. 84 6643993, e-mail jantoszewski@tomaszow-lubelski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Wersja do druku Generuj PDF
---