Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 29 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu : „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 2026”

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2028

 


Tomaszów Lubelski, 23.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

W wyniku prowadzonych prac nad ostateczną formą dokumentu, powołania na mocy  Zarządzenia nr 99/2022 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22.11.2022 r. Komitetu Rewitalizacji, przyjęcia uchwałą Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLVII/511/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski do 2030 roku oraz przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXVII/7223/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, zasadnym jest wprowadzenie zmian w przygotowywanym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026, w związku z czym ustala się termin konsultacji społecznych od dnia 09.01.2023 r. do dnia 17.02.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem ankiety i formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie ankiety i formularze będzie można dostarczyć:

  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl, w tytule wpisując  „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

  b) drogą korespondencyjną na adres: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

  c) bezpośrednio w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w godzinach pracy Urzędu.

 2. Przeprowadzone zostaną wywiady z mieszkańcami Miasta podczas sondy ulicznej.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa- piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00)

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Ankiety, formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji:

 • w wersji papierowej w sekretariacie w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=114,115 w zakładce Rewitalizacja), oraz na stronie podmiotowej gminy: (https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6) w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Skan obwieszczeniaSkan obwieszczenia

Skan obwieszczeniaGminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Skan obwieszczeniaPodstawowe kierunki zmian funkcjonalno - przestrzennych obszaru rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski

Skan obwieszczeniaAnkieta - Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Skan obwieszczeniaFormularz Konsultacyjny - Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dnia 28.10.2022 r. Uchwały nr L/543/2022 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji trwający od 4 do 18 listopada 2022 roku.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:
a) drogą elektroniczną w formie skanu formularza na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji";
b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu);
c) bezpośrednio do Wydziału Inwestycji i Rozwoju, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski /pokój nr 28/ w godzinach pracy Urzędu.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr L/543/2022 z dnia 28 października 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dostępny jest również w formie papierowej w pokoju nr 28 Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przez czas trwania naboru.

Regulamin Komitetu Rewitalizacji


logo tomaszów.png

 

Raport z konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania „Komitetu Rewitalizacji”


logo tomaszów.png

Tomaszów Lubelski, 15 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, znajdujących się w projekcie uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem ankiety oraz formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie ankiety i formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
   wpisując w tytule Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski : Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji
  3. c) bezpośrednio w sekretariacie urzędu do pok. nr 23, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
   w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22 - 600 Tomaszów Lubelski, bezpośrednio w sekretariacie w pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia :25 lipca 2022
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22 - 600 Tomaszów Lubelski w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/ ) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

Projekt Uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ankieta DO PROJEKTU Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami

 


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada do publicznej wiadomości raport z przeprowadzonych konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2026 wraz z załącznikami graficznymi zawierającymi uwagi i sugestie, które pojawiły się podczas trwania tych konsultacji.

 

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”

   

 


W dniu 5 czerwca 2022 roku, podczas trwania konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026, w czasie obchodów Dni Tomaszowa, mieszkańcy naszego miasta korzystali z możliwości odwiedzenia terenowego punktu w Parku miejskim. W ramach punktu konsultacyjnego można było zapoznać się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji, wypełnić ankiety i formularze konsultacyjne. Wskazane uwagi, pomysły i przemyślenia będą brane przy tworzeniu dokumentu.

 


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje iż w dniu 05 czerwca 2022 r. podczas obchodów Dni Tomaszowa Lubelskiego w terenowym punkcie informacyjnym (Park Miejski) w godzinach 14.00-17.00 będą dostępne osoby opracowujące dokument „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026„

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

W punkcie informacyjnym dostępne będą:

 • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (do wglądu)
 • Ankiety
 • Formularz konsultacyjny

Koncepcje zadań inwestycyjnych przewidzianych w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Zapraszamy wszystkich mieszkańców serdecznie.

Stanowisko plenerowe w Parku Miejskim zostanie opatrzone etykietą - Rewitalizacja

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 


W dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16.30 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 odbyła się otwarta debata dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026” w ramach konsultacji społecznych prowadzonych od 13.05.2022 r. do 14.06.2022 r.

W debacie udział wzięli przedstawiciele Rady Miasta, osiedli mieszkaniowych, organizacji społecznych, przedsiębiorcy oraz zainteresowani mieszkańcy.

Autorzy projektu Gminnego Projektu Rewitalizacji przedstawili Uczestnikom debaty koncepcje zagospodarowania obszaru rewitalizacji.

Istniała możliwość wzięcia udziału w debacie poprzez transmisję na żywo oraz aktywny chat.

Relacja z otwartej debaty na temat
„Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 


Tomaszów Lubelski, 18 maja 2022 r.

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miasta, przedstawicieli osiedli mieszkaniowych, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16.30 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57.

 

Debata będzie dotyczyła projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

 

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Ponieważ podczas ostatnich debat i spotkań dużym zainteresowaniem cieszyła się internetowa transmisja na żywo, dlatego też podtrzymujemy ten rodzaj kontaktu z mieszkańcami.

Dla pozostających osób zainteresowanych w domach, oraz tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski w czasie debaty.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026, (https://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=380) zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. OBWIESZCZENIE z dnia 6 maja 2022r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 6. Załączniki graficzne obrazujące propozycję wizji obszaru rewitalizacji opracowane w wyniku analizy dokumentu: Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 


W ramach konsultacji społecznych dnia 28 maja 2022 r. o godz. 10.00 odbył się spacer tematyczny dotyczący problemów obszaru rewitalizacji oraz wizji rozwoju wyznaczonej w projekcie dokumentu: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”

 


Tomaszów Lubelski, 18 maja 2022 r.

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miasta, przedstawicieli osiedli mieszkaniowych, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w spacerze tematycznym dotyczącym problemów obszaru rewitalizacji oraz wizji rozwoju wyznaczonej w projekcie dokumentu: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, który odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 10.00. Spotkanie uczestników zaplanowano w Rynku przy budynku dawnej „Czajni”. Mapkę spaceru prezentujemy poniżej.

 

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w spacerze tematycznym są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026, (https://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=380) zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. OBWIESZCZENIE z dnia 6 maja 2022r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 6. Załączniki graficzne obrazujące propozycję wizji obszaru rewitalizacji opracowane w wyniku analizy dokumentu: Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

Trasa spaceru tematycznego

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026"

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 13.05.2022 r. do dnia 14.06.2022r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Spaceru tematycznego dotyczącego wyznaczonego obszaru rewitalizacji. . Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji :

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

Łącze wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
 Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Ankieta w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Formularz konsultacyjny w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Projekt uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Wizualizacje


​​HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC
NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI
 MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
​ Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ


Raport z konsultacji społecznych PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski


Tomaszów Lubelski, 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w drugiej otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Debata będzie dotyczyła projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszaru zdergradowanego i rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. OBWIESZCZENIE z dnia 30 listopada 2021r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych w społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Projekt Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 6. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar zdegradowany
 7. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar rewitalizacji

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski


 

PROJEKT - Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026 - aktualizacja 06.12.2021 r.


 

PROJEKT - Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026


Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zaprasza mieszkańców, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych do uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2021 o godz. 12,00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Spotkanie będzie transmitowane na stronie Urzędu Miasta.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski


 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje o podjęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państw

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2021 o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji

ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

KOREKTA HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

 


Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 06.05.2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje iż w dniu 05 czerwca 2022r. podczas obchodów Dni Tomaszowa Lubelskiego w terenowym punkcie informacyjnym (Park Miejski) w godzinach 14.00-17.00 będą dostępne osoby opracowujące dokument „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026„

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

W punkcie informacyjnym dostępne będą:

 • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (do wglądu)
 • Ankiety
 • Formularz konsultacyjny

Koncepcje zadań inwestycyjnych przewidzianych w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Zapraszamy wszystkich mieszkańców serdecznie.

Stanowisko plenerowe w Parku Miejskim zostanie opatrzone etykietą - Rewitalizacja

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

Projekt Uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ankieta DO PROJEKTU Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami

logo tomaszów.png

---